үр зулзага
а. Өөрийн төрүүлсэн хүүхэд б. Амьтны төл