үрийн үрд
мөнхөд, хэзээд, үр ачид тасралтгүй уламжлан