үр үндсээрээ өөрчлөгдөх
бүхлээрээ өөрчлөгдөх, бүх зүйл нь өөрчлөгдөх, орвонгоороо өөрчлөгдөх