үр жимс
а. Ургамлын шууд идэж болдог шүүслэг үр; б. Жимс жимсгэнийн ерөнхий нэр