үрийн цэврүү
хүн болон хөхтөн амьтны үр тогтсон эсийн хөгжлийн үе шат