үр цацах
тарих үрийг тариалангийн газарт цацлан орхих