үр сонгох
үр болгохоор тарианы түрүүг сонгон түүж авах