үнэт цаас
арилжаанд ашиглах зорилгоор гаргасан үнэ бүхий цаас