үнэт зүйлсийн онол
үнэт зүйлсийн мөн чанар тэдгээрийн ач холбогдол, бүтэц бүрэлдэхүүний тухай гүн ухааны сургаал