өндрөөр үнэлэх
амжилт, үр дүнг сайшаан тодорхойлох