биеэ үнэлэх

а. Биеэ тоох; б. Садар самуун явдлаар мөнгө олох