үндэсний үзэл
улс үндэстний ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн үзэл суртал, улс төрийн бодлогын нэгэн зарчим