үндэсний баялаг
тухайн үндэстний бий болгосон буюу өвлөсөн оюуны болон эдийн зүйлс