үр үндэс
а. Хэрэг явдлын шалтгаан; б. Хэрэг явдлын үр дагавар