үндэс сурвалж
а. Нөхцөл, үүсгэл, шалтгаан б. Удам судар