үгийн үндэс
үг хувилах нөхцөл залгаж цааш хувиргах хэсэг