үндсэн хөрөнгө
үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлд зориулсан хөрөнгө