үндэс хатгах
а. Үр хүүхэдтэй болох; б. Нутагшин суурьших в. Хэрэг явдлын эхлэлийг тавих