үндэс сурвалж
а. Юмны үүсэл гарал, шалтгаан; б. Удам судар