мөлжүүр үндэс
ургамлын нэхдэс дотор сунан ургаж шим шүүсийг нь сорон амьдардаг үндэс