ҮЙМЭЛДЭЭН

Олон хүн, амьтны үймэх дуу чимээ, хөдөлгөөн: олны үймэлдээн (олны үймэн бужигнасан байдал).