онгоцны үйлчлэгч
нисэх онгоцонд зорчигчдод үйлчилгээ хийх хүн