ҮЕЧЛЭЛ

Үечлэх үйлийн нэр: үечлэл хийх (хэсэглэн хуваах, үе болгон авч үзэх); түүхийн үечлэл дэлгэрэнгүй...

үечлэл хийх хэсэглэн хуваах, үе болгон авч үзэх
түүхийн үечлэл түүхийг үе болгон хуваасан байдал