УЛААНДАХ

Хэтэрхий улаан байх, хэтэрхий улаан учир зохимжгүй харагдах, тохиромжгүй болох.