БААРГАРДАХ

Хэтэрхий бааргар байх; бааргарын учир зохисгүйдэх.