увайгүй амьтан
/ доромж /
ичгүүргүй хүнийг үл таашаасан хэллэг