таримал хадлан
хадлангийн зориулалтаар ганц болон олон наст ургамал тариалсан талбай