таримал зүлэг
таримал өвслөг ургамлаар хучаастай газар