таримал бэлчээр
ганц болон олон наст тэжээлийн ургамлын үр тариалж, сайжруулсан бэлчээрийн талбай