тариачин өрх
тариалангийн ажил эрхлэн амь зуудаг айл