ТАРВАС
/ ургамал /

Үр жимс нь том, бөөрөнхий, чихэр амттай, гуагийн төрлийн нэг наст ургамал; ший гуа - Тэр намар хүрэлцэхүйц дэлгэрэнгүй... Ч.Алагсай. Алтайн зам., тарвасын үр (тарвасын дотор байх хүрэн өнгөтэй жижиг зүйл), тарвас тарих (тарвас тарьж ургуулах).