ТААРЦАГЛАХ

Таарцагт хийх, агуулах, таарцагт хадгалах.