хэр тааруу
өөрийн хэр хэмжээнд тохирсон, боломжийн