ТААРУУ

1. Юмны хэр тохирсон, тэнцсэн байдал: хэр тааруу (өөрийн хэр хэмжээнд тохирсон, боломжийн);


2. Барагтайхан, муухан: тааруу мах (чанар муутай мах), тааруу сурагч (хичээл сурлагадаа муухан сурагч), дэлгэрэнгүй... (яс чанар муу эд), бие тааруу байх (бие муу, барагтайхан байх).

хэр тааруу өөрийн хэр хэмжээнд тохирсон, боломжийн
тааруу мах чанар муутай мах
тааруу сурагч хичээл сурлагадаа муухан сурагч
тааруу эд яс чанар муу эд
бие тааруу байх бие муу, барагтайхан байх