СИЙМГЭРДЭХ

Хэтэрхий сиймгэр болох, сиймгэрийн учир тохиромжгүйдэх.