САМАРГАХ I

Юмыг үрэн таран хийх, бусниулах - Аальгүй айлыг самаргах. ААЗ., дэлгэрэнгүй... (ажлаа үрэх), амьдралаа самаргах (амьдралаа бусниулах).

ажлаа самаргах ажлаа үрэх
амьдралаа самаргах амьдралаа бусниулах
Ижил үг:

САМАРГАХ II