ӨНӨРШИХ

1. Өнөр шинжтэй болох;


2. Баян, тансаг болох.