ӨВХГӨР

1. Юмны сууриараа бөгтийн тонгойсон байдал, бөгтөр, мэхгэр: өвхгөр хүн (бөгтөр хүн);


2. Хөвхийж хөвсийсөн нь, хөвхгөр: өвхгөр бүрээс (салхинд хөөрөгдөн дээш хөөрсөн бүрээс).

өвхгөр хүн бөгтөр хүн
өвхгөр бүрээс салхинд хөөрөгдөн дээш хөөрсөн бүрээс