ӨВСТЭЙ

Өвс ‎‎элбэгтэй: өвст‎эй тал (ургамал, ногоо ‎элбэгтэй тал газар).