АВААГҮЙ

Өргүй: өгөө аваагүй [хоршоо] (өр авлагагүй).