АРАЛТАЙ II

1. Чацархаг, бие бялдар сайтай: аралтай морь (том биетэй морь), аралтай бөх (чац дэлгэрэнгүй...


2. Чинээлэг: аралтай айл (чинээлэг айл).

аралтай морь том биетэй морь
аралтай бөх чац сайтай бөх
аралтай айл чинээлэг айл
Ижил үг:

АРАЛТАЙ I