АРАЛТАЙ I

Арал бүхий: аралтай бүс (үзүүрийг нь тогтоох цагаригтай бүс) - Дөнгөж зүүнээс гарсан хүрэн дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.
.

Ижил үг:

АРАЛТАЙ II