МАТАРЛАГ
/ амьтан /

матарлаг гүрвэл (матартай төстэй, сүүл нь их биеэсээ урт, зоогоороо ногоовтор хүрэн, хажуу боровтор, дэлгэрэнгүй...