хаяагаа манах
болгоомжлох, өөрийгөө хэргээс холдуулах