ЗАЛУУХАН

Нэлээд залуу - залуухан багш (нэлээд залуу багш), залуухан эмэгтэй (нэлээд залуу дэлгэрэнгүй...

залуухан багш нэлээд залуу багш
залуухан эмэгтэй нэлээд залуу эмэгтэй
залуухан эр ихэд залуу байрын эр