ААРИМ :

аарим заарим (юмны хагарч бутарсан, үйрч яйрсан байдал).