ААНАЙШИХ

Аанай байдалтай болох: аанайшиж хождох (аанай байдал гаргаж хождох).