ЖААВАГНАХ

Жомбогонож явах, жооргонох, дөнжигнөх, жороолох: илжиг жаавагнах (илжиг жороолох).