Ж

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн наймдугаар үсэг;


2. Наймдугаар дэс гэсэн тооны утга илэрхийлнэ.