ЕГӨХ I

Егөө хийж бусдыг битүүгээр дийлэх, хор шарыг нь хөдөлгөх: ихэд егөх (далд битүү утгаар ихэд шоглох), дэлгэрэнгүй...

ихэд егөх далд битүү утгаар ихэд шоглох
үгээр егөх үгээр хор шарыг нь малтах
Ижил үг:

ЕГӨХ II